cмотреть еще
qi otdykh/i otdykh/i otdykh/i otdykh/i otdyv>